เราใส่รีเทนเนอร์หลังจัดฟันเพื่ออะไร

 เราใส่รีเทนเนอร์หลั...